Vaša ochrana osobných údajov.

Informácie o zmenách, ktoré je potrebné prijať na základe novýchzákonova to zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorým sa dopĺňa občiansky zákonník nadobudol účinnosť dňa 01. júna 2014.


1) Povinnosť informovania

Ak sa kúpna zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa,pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ste povinní jasnea zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi tieto informácie (oznámenie je splnené zobrazením na webstránke):


a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, (splnené bude zobrazením pod alebo vedľa konkrétneho tovaru na webstránke)
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, (splnené obchodnými podmienkami s ktorými zákazník prejaví súhlas)
c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, (splnené obchodnými podmienkami s ktorými zákazník prejaví súhlas)
d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b), (splnené obchodnými podmienkami s ktorými zákazník prejaví súhlas)
e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta, (splnené bude zobrazením pri konkrétnom tovare na webstránke po pridaní do „košíka“ a následnom odklikávaní)
f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou, (ak sa bude takáto služba poskytovať tak treba splniť a zobraziť pri konkrétnom tovare na webstránke po pridaní do „košíka“)
g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, (splniť treba zobrazením na webstránke)
h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, (splnené obchodnými podmienkami s ktorými zákazník prejaví súhlasa zverejneným formulárom)
i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, (splnené obchodnými podmienkami s ktorými zákazník prejaví súhlas)
j) informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,
k) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, (len v prípade ak uzatvárate aj zmluvu o službách)
l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu „§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka“(splnené reklamačným poriadkom s ktorým zákazník prejaví súhlas)
m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis „§ 502 Občianskeho zákonníka“,ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, (len ak poskytujete takéto záruky)
n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, „§ 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie, (len v prípade ak máte prijaté takéto kódexy)
o) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy, (len v prípade ak uzatvárate zmluvy na dobu určitú)
p) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok, (len v prípade takýchto záväzkoch)
q) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok, (len v prípade preddavku alebozábezpeky)
r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné, (elektronickým obsahom sú dáta, ktoré sú vyrobené a poskytované v elektronickej forme, ako napríklad počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty atď.– toto nespadá pod Vašu webstránku, nakoľko neposkytujetežiadny tovar s elektronickým obsahom)
s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, (toto nespadá pod Vašu webstránku, nakoľko neposkytujete žiadny tovar s elektronickým obsahom)
t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (splnené zobrazením na webstránke)


2) Výslovné informovanie spotrebiteľa pred odoslaním objednávky

Nižšie uvádzame obchodné informácie, ktoré musí mať spotrebiteľ zobrazené pri nákupe tovaru cez e-shop (právne informácie už sú zahrnuté do VOP). Bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľa ste povinný výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne informovať o (nesmie to byť súčasťou rozsiahleho textu ani nesmie byť spotrebiteľ presmerovaný na obchodné podmienky, ale malo by to byť zverejnené pri zobrazení kupovaného tovaru pred stlačením tlačidla, ktorým zákazník potvrdzuje objednávku):

- hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe(treba zobraziť)
- celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní (treba zobraziť)
- informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy(treba zobraziť len ak uzatvárate zmluvu na dobu určitú resp. neurčitú)
- informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok(treba zobraziť len ak pre spotrebiteľa vyplýva nejaký záväzok – napr. ak by bol záväzok, že kupujúci si musí vyzdvihnúť tovar v predajni v určitej lehote atď.)

3) Informovanie o obmedzeniach dodávky tovaru a platobných prostriedkoch na webovom sídle

Na Vašej internetovej stránke musí byť v záujme transparentnosti podmienok nákupu najneskôr na začiatku postupu vytvárania objednávky spotrebiteľom jasne a čitateľne uvedené, či platia nejaké obmedzenia týkajúce sa dodávky tovaru a aké platobné prostriedky je možné použiť za účelom realizácie platby za tovar alebo službu (§4 ods.4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru)- treba zobraziť najneskôr na začiatku postupu vytvárania objednávky prípadné obmedzenia týkajúce sa dodávky tovaru a platobné prostriedky(uvedené bude splnené zobrazením na webstránke)

4) Tlačidlo so slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“

Ďalej ste povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Tlačidlo alebo funkcia musí byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu napr. „záväzne objednať s povinnosťou platby“ (uvedené bude splnené zobrazením na webstránke)

5) Potvrdenie o uzavretí zmluvy

Po uzavretí zmluvy t.j. po tom ako kupujúci stlačil tlačidlo s názvom napr. „objednávka s povinnosťou platby“ alebo „záväzne objednať s povinnosťou platby“, musí kupujúci obdržaťna trvanlivý nosič napr. v listinnej forme alebo na mail, ktorý zadal pri vypĺňaní objednávky všetky informácie uvedené v bode 1. Právne informácie ktoré mu musia prísť v maily zasielam v prílohe – tieto treba doplniť o obchodné informácie, ktoré sú uvedené v bode 1. V praxi to musí byť technicky zvládnuté tak, že po zaslaní objednávky na tovar musí prísť kupujúcemu mail so všetkými informáciami (právnymi a aj obchodnými uvedenými v bode 1.) ohľadom zakúpeného tovaru(uvedené bude splnené napr. tým, že kupujúcemu zašlete mailom VOP a formulár na odstúpenie od zmluvy vo forme, ktorá umožňuje vytlačenie prostredníctvom tlačiarne – forma pdf.)

6) Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k zákonu

Nový zákon stanovuje, že predávajúci musí poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k novému zákonuo ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Doplnený formulár o informácie, ktoré vo Vašej verzii absentovali posielam v prílohe. V praxi by to malo byť technicky zvládnuté tak, že každému kupujúcemu by malo byť voľne umožnené stiahnutie a vytlačenie takéhoto formulára. Najpreukázateľnejším spôsobom, že ste formulár poskytli kupujúcemu je jeho zaslanie priamo na email kupujúceho alebo jeho odovzdanie spolu s tovarom (čo je asi najviac zaťažujúce pre spoločnosti).

7) Dobierka
Taktiež by som Vás chcel upozorniť na poplatok v súvislosti s výberom spôsobu platby a to pri platbe na dobierku. Nový zákon novelizuje § 4a zákona č. 250/2007 Z. z. ktorý stanovuje, že predávajúci nesmie spotrebiteľovi účtovať poplatky za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s používaním tohto spôsobu platby.

8) Ak kontaktujete telefonicky spotrebiteľa s ponukou na uzavretie zmluvy treba obchodné podmienky doplniť - nakoľko nový zákon stanovuje nové povinnosti.

9) Nový zákon stanovuje aj určenie predpokladaného odhadu nákladov. Do VOPje teda potrebné doplniť predpokladaný odhad nákladov


10) Ďalšie informácie a povinnosti:

- telefónne číslo predávajúceho, na ktorom ho môže kontaktovať spotrebiteľ v súvislosti s uzavretou zmluvou, nesmie byť číslom služby so zvýšenou tarifou
- predávajúci je povinný vopred informovať spotrebiteľa o akýchkoľvek podmienkach, na základe ktorých bude spotrebiteľ povinný zaplatiť zálohu, preddavok alebo inú finančnú zábezpeku, vrátane podmienky, keď dochádza k zablokovaniu určitej sumy na kreditnej alebo debetnej karte spotrebiteľa
- predávajúci nesmie na účely získania súhlasu v súvislosti s cenou, nákladmi a poplatkami ponúkať spotrebiteľovi v návrhu zmluvy alebo pri ktoromkoľvek úkone predchádzajúcom uzavretiu zmluvy predvolené možnosti, pri ktorých sa vyžaduje úkon spotrebiteľa smerujúci k ich odmietnutiu s cieľom vyhnúť sa dodatočnej platbe. Ak bol takto získaný súhlas spotrebiteľa, spotrebiteľ nie je povinný túto dodatočnú platbu uhradiť
- predávajúci nesmie spotrebiteľovi uvádzať pri ponuke možností prepravy alebo dodania objednaného tovaru žiadne údaje, vlastnosti alebo podmienky poštových, prepravných alebo zasielateľských služieb, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými vo verejne prístupných poštových, obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto služieb, alebo ktoré nie sú výslovne uvedené v písomnej dohode medzi poštovým podnikom, prepravcom alebo zasielateľom vykonávajúcim prepravu alebo dodanie tovaru a predávajúcim
- právny úkon, ktorým spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na uzavretie dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy v mene spotrebiteľa, je neplatný
- predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine
- spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie
- predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia