Admnistratívna popdopra

Šetrí Váš čas a úsilie pri vybavení legalizácie fotovoltaiky.

Čo je APS služba?

A-dministratívno

P-odporná

S-lužba pre legalizáciu fotovoltaiky


Vyhnite sa akejkoľvek pokute alebo sankcii s APS.

 

 • APS pripraví potrebné podklady pre dotácie a finančnú podporu domácnostiam.
 • Naša administratívna služba Vám garantovane zabezpečí to, že fotovoltiku Vám pripoja a Vy môžete využívať výhody Vášho dodávateľa elektrickej energie. 
 • V danom čase Vám odporúčame toho najvhodnejšieho partnera na virtuálnu batériu alebo spoluprácu a na výkup alebo predaj vyrobenej elektriny. 
 • Zákony a vyhlášky, ktoré sa viažu na ohlasovacie povinnosti sú zahrnuté v tejto službe spolu s Elektroprojektantom a jeho projekčnou činnosťou. 
 • Statika, Energetický audit a dotačný manažment je externou záležitosťou, ktorú zodpovedne zabezpečíme v prípade potreby. 
 • Výhodou je aj to, že APS vám dá návod ako na ÚRSO, Finančnú správu a OKTE, pre ktoré sa viažu zákonné ohlasovacie povinnosti. 
 • Niekoľko mesačná komunikácia bude zabezpečená aj so zálohou v prípade následnej možnej kontroly.


Pre koho je APS služba?

1. Pre ľudí, ktorí chcú z fotovoltaiky maximálnu úsporu a využívať výhody dodávateľa elektrickej energie ako virtuálna batéria alebo výkup a predaj prebytočnej elektrickej energie.

Legislatíva a zákony

 • Z hľadiska povoľovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné fotovoltiku hlásiť na príslušnom stavebnom úrade
 • Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE v znení zákona č. 309/2018 Z.z.
 • Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii
 • Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike
 • Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 • Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
 • Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE
 • Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

O tíme FOTON Energy

info@fotonenergy.sk